Regulamin

REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu “Wydawnictwa MaKaGaMa” pod adresem https://wydawnictwo.makagama.pl.  Portal prowadzony jest przez MaKaGaMa Sp. z o.o. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym.

Adres:    MaKaGaMa Sp. z o.o.
                  ul. Przyszłość 53c
                  05-126 Stanisławów Pierwszy
                  NIP: 5361933000
                  KRS: 0000717119
                  Tel: +48 601 577 233
                  Email: wydawnictwo@makagama.pl

Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów/usług oferowanych przez “Wydawnictwo MaKaGaMa”. W toku rejestracji na stronie wydawnictwa lub składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca – MaKaGaMa Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Przyszłość 53c, 05-126 Stanisławów Pierwszy, NIP: 5361933000

Portal – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line dostępny pod adresem wydawnictwo.makagama.pl, za którego pośrednictwem Klient może uzyskać informacje o Towarach/Usługach, dokonywać zakupów oraz otrzymywać Newsletter.

Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów na Portalu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z  art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Konto – elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię składanych przez niego zamówień i zawartych umów sprzedaży oraz przebieg realizacji złożonych zamówień, udostępniony Klientowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Koszyk – funkcjonalność Portalu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary/Usługi, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Dni robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).

Czas realizacji zamówienia – czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do momentu wysłania zakupionych towarów Klientowi.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Towaru/Usługi oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru/Usługi.

Towar/Usługa – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, Ebooki) prezentowane na Portalu

Administrator –  MaKaGaMa Sp. z o.o.

Dostawca – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w zakresie dostarczania Towarów/Usług do Klienta.
 
Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę dla Klienta polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej o
Towarach/Usługach oferowanych przez Sprzedawcę oraz o organizowanych przez niego akcjach promocyjnych, konkursach i innych wydarzeniach związanych z działalnością Sprzedawcy.
 
Przelewy24 – Serwis oferujący system szybkich przelewów elektronicznych
 
Paynow – Serwis oferujący system szybkich przelewów elektronicznych

 

Wszelkie prawa do Portalu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej i sklepu internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Portalu i na stronie wydawnictwo.makagama.pl (z wyjątkiem logotypów i zdjęć stosowanych w celach prezentacji towarów/usług, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

Do korzystania z Portalu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 oraz posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
 
Sprzedawca w ramach prowadzonego Portalu świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie przesyłania Newslettera i prowadzenia Konta.
 
Wszystkie Towary/Usługi udostępnione na Portalu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na polski rynek zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.
 
 

§2. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienie można składać wyłącznie przez stronę internetową wydawnictwo.makagama.pl, przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są wyłącznie w Dni robocze.

W celu złożenia Zamówienia należy założyć Konto na Portalu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

Założenie Konta na Portalu, jak również korzystanie z funkcjonalności Potalu są nieodpłatne.

W celu założenia Konta należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji, podając następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu. W procesie rejestracji Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do Konta. Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy założeniu Konta stanowi login. Po założeniu Konta Klient otrzyma od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej powiadomienie o zarejestrowaniu jego Konta i możliwości składania zamówień na Portalu. Klient po zalogowaniu się na Konto może zmienić podane dane. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do:
        wyboru zamawianego Towaru/Usługi poprzez jego umieszczenie w Koszyku;
        wyboru sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji;
        wskazanie adresu dostawy;
        wyboru sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji.

Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

Informacje o Towarach/Usługach podane na stronach internetowych Portalu stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar/usługa jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru/Usługi.

Zamówienie na Portalu zostaje złożone w momencie kliknięcia przez Klienta ikony „Kupuję i płacę” i stanowi jednocześnie złożenie oferty zakupu Towaru/Usługi objętego treścią zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające informacje dotyczące treści złożonego zamówienia. Powiadomienie to stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta dotyczącej zakupu Towaru/Usługi na warunkach określonych w zamówieniu.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, informuje o tym niezwłocznie Klienta, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu. Klient ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia. O swojej decyzji Klient poinformuje Sprzedawcę, wysyłając wiadomość na adres: wydawnictwo@makagama.pl

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, w którym Klient otrzymuje od Sprzedawcy na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające realizację zamówienia, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest ebook w postaci pliku, przedmiot zamówienia zostaje wysłany emailem. Klient otrzymuje także bezpośredni link do pobrania e-booka na adres poczty elektronicznej, który wskazał w zamówieniu.

Umowa sprzedaży to umowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Portalu, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827).

Potwierdzeniem dokonania zakupu jest rachunek/paragon. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi fakturę. Adres na fakturze może się różnic od adresu dostawy Towaru/Usługi. Rachunek, paragon lub faktura zostaną przekazane Klientowi razem z zamówionym Towarem/Usługą pod wskazany przez Klienta adres dostawy Towaru/Usługi.

Portal zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów/Usług z oferty, jak również zmiany ich cen. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

 
 

§3. Formy i zasady płatności

Portal akceptuje płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 33 1140 2004 0000 3402 8118 6277 prowadzony dla MaKaGaMa Sp. z o.o.

Portal akceptuje płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

Portal akceptuje płatności poprzez system szybkich przelewów elektronicznych:

– Przelewy24 na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin. Zapłata za zakupione na Portalu Towary/Usługi dokonana za pośrednictwem usługi płatności systemem szybkich przelewów elektronicznych Przelewy24 następuje w momencie składania zamówienia.

– Paynow na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem https://static.paynow.pl/docs/regulamin-uslugi-integratora-platnosci-paynow-korporacje.pdf. Zapłata za zakupione na Portalu Towary/Usługi dokonana za pośrednictwem usługi płatności systemem szybkich przelewów elektronicznych Paynow
następuje w momencie składania zamówienia.

 

Rozliczenia transakcji poprzez system szybkich przelewów elektronicznych przeprowadzane są przez :

– System Płatności Serwisu Przelewy24 na podstawie regulaminu Przedmiotowe usługi świadczy Grupa DialCom24, w ramach której PayPro SA – Agent Rozliczeniowy – prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Dane Grupy: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935. DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 
– System Płatności Serwisu Paynow grupy mBank ,  w którym podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 

§4. Ceny towarów

Ceny Towarów/Usług oferowanych do sprzedaży na Portalu umieszczone są przy danym Towarze/Usłudze. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru/Usługi podana na Portalu w chwili składania zamówienia przez Klienta. Wszystkie podawane na Portalu ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczony zostanie do faktury VAT.

 

§5. Promocje cenowe

Sprzedaż Towarów/Usług na Portalu może odbywać się w ramach promocji.

 

§6. Czas realizacji zamówień

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia lub od daty zapłaty (dotyczy płatności przelewem). Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien jednak przekroczyć 14 dni roboczych.

W razie niemożliwości realizacji zamówienia w podstawowym terminie Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia.

Strony mogą się także umówić na dłuższy termin realizacji zamówienia.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Dostawcę.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z niepodania rodzaju płatności, formy wysyłki towaru bądź wpisania błędnych danych Klienta lub niepoprawnego adresu dostawy.

 

§7. Warunki dostawy

Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie, oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

Do każdego Zamówienia doliczane są koszty przesyłki, uzależnione od formy i wagi przesyłki oraz cennika Dostawcy. Koszty przesyłki mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cennika przez Dostawcę.

Darmowa dostawa Towarów przysługuje Klientom przy jednorazowym zakupie towarów w kwocie wyższej niż 300 zł brutto, w przypadku dokonania płatności poprzez system szybkich przelewów elektronicznych Przelewy24.

Przed odebraniem przesyłki od Dostawcy Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie, w którym dostarczony został zakupiony Towar, nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzić w obecności Dostawcy protokół szkody oraz złożyć reklamację zgodnie z procedurą „8 Warunki reklamacji” niniejszego Regulaminu.

Spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób sprawdzania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Klienta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 

§8. Warunki reklamacji

Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy: MaKaGaMa Sp. z o.o., ul. Ptrzyszłość 53c, 05-126 Stanisławów Pierwszy z dopiskiem „Reklamacja” lub mailowo na adres: wydawnictwo@makagama.pl

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dokładnie tę nieprawidłowość opisać. W reklamacjach zgłaszanych mailowo Klient może dołączyć zdjęcie reklamowanego Towaru.

Do zgłoszonej reklamacji Klient powinien dołączyć reklamowany towar oraz przedstawić dowód potwierdzający jego zakup.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu) Klient ma prawo odstąpić od umowy, a jeśli to zrobi, Sprzedawca zwróci

Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni.

Uszkodzenia powstałe z winy Klienta nie podlegają reklamacji.

Towary zakupionych z innych źródeł niż Portal nie podlegają reklamacji.

Przesyłki wysłane przez Klienta za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Sprzedawcę przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

 

§9. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 
Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Konsumenta. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, drogą mailową na adres: wydawnictwo@makagama.pl
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje Konsumentowi jednoznaczną interpretację jego woli przez Sprzedawcę.
 
W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Konsument odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
 
Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym regulaminie, jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania.
 
Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: MaKaGaMa Sp. z o.o., ul. Ptrzyszłość 53c, 05-126 Stanisławów Pierwszy, z dopiskiem „Odstąpienie”
 
Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
 
Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, który odstąpił od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zakupem Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem otrzymania od Konsumenta zwrotu zakupionego Towaru. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem dostawcy). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przelewem na konto bankowe wskazane przez Konsumenta.

 

§10. Ochrona danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia. Zarówno podanie przez Klienta danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zawartej umowy.

Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego, przetwarzane są:

– w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;

– w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);

– w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o Portalu, ofercie i promocjach (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej); oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym momencie;

– w celach określonych w ust.  poniżej.

Dane osobowe osób korzystających z Portalu, a niebędących Klientami przetwarzane są w celu:
        dostosowania Portalu do potrzeb ww. osób oraz Klientów;
        ewentualnego dochodzenia roszczeń;
        wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
        tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

 
Administratorem danych jest Sprzedawca. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 
Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Portalu i ochronić je przed działaniami osób trzecich, stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń do Portalu.
 
Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Portalu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 
Dane osobowe Klienta są przetwarzane jedynie przez Sprzedawcę i nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

§11. Ochrona praw autorskich

W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów Portal zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.

W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Portal ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Za ilość Towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów uważa się 10 sztuk Towaru tego samego rodzaju.

 

§12. Świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Portalu

Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Portalu.

Zawarcie umowy na świadczenie przez Sprzedawcę w ramach Portalu usługi drogą elektroniczną w zakresie:
– wysyłania Newslettera

Klienci mogą zarejestrować się poprzez wypełnienia formularza danych „Newsletter” w okienku „Newsletter” podając adres poczty elektronicznej.

Klient może zrezygnować z takiej usługi w każdej chwili poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym polegające na zaznaczeniu pola „Rezygnuję z Newslettera” w każdym wysłanym przez Sprzedawcę Newsletterze;

 

– prowadzenia Konta (wymaga założenia Konta na zasadach określonych w części „2. Warunki realizacji zamówienia” niniejszego Regulaminu.)

W celu usunięcia konta Klienta z Księgarni Internetowej należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą wysłać wiadomość elektroniczną na adres: wydawnictwo@makagama.pl z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Portalu. W takim przypadku Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie.

Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Portalu.

 

§13 Usługa nieodpłatna Newsletter

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Portalu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 

§14. Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny na stronie wydawnictwo.makagama.pl.

Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia.

Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie wydawnictwo.makagama.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Klienta, które nabył przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.

 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2021.05.01