Polityka Prywatności

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta “wydawnictwo.makagama.pl” obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://wydawnictwo.makagama.pl/polityka-prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: “wydawnictwo.makagama.pl” nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez “wydawnictwo.makagama.pl”.

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest MaKaGaMa Sp. z o.o. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym przy ul.Przyszłość 53c, wpisanej do KRS: 0000717119, NIP: 5361933000, REGON: 369404906.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na Stronie głównej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

Cele i podstawy przetwarzania:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

– w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,

– w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli użyłeś formularza kontaktowego,

– w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli umówiłeś się na wizytę online poprzez naszą witrynę internetową.

e. wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

f. cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g. cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

h. badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. W związku z naszą współpracą, może dochodzić do powierzenia przetwarzania Pana / Pani danych następującym podmiotom:

– H88 S.A. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 782-262-21-68, KRS: 0000612359 – zapweniający nam usługi hostingowe/domenowe/emailowe dla witryny “naturopata.makagama.pl”,

– Fakturomania Sp. z o.o, ul. Okulickiego 19B lok. 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 529-180-26-80 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym są przetwarzane Pana / Pani dane na potrzeby wystawienia faktury,

– Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z usług Google, takich jak Google Drive i Google Docs, w ramach których może dochodzić do przetwarzania Pana / Pani danych osobowych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego. Ponieważ korzystamy z usług Google, Pana / Pani dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w zakresie ich przechowywania na serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Okres przechowywania danych. Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@makagama.com

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem korzystania z naszych usług.

§3. Cookies

Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo opisane w zakładce Cookies.